WARUNKI WSPÓŁPRACY z firmą „Sato” Justyna Rogacka – właścicielem serwisu, znajdującego się pod adresem www.pronadruk.pl

„Sato” Justyna Rogacka

z siedzibą w Piekarach Ślaskich

Adres: 41-948 Piekary Śląskie ul. Mała 3 ,

REGON: 240490828, NIP: 6451413351

PRACOWNIA :

HAFCIARNIĄ I DRUKARNIA W BOBROWNIKACH

Adres: 42-583 Bobrowniki, ul. Sienkiewicza 72

Domena pronadruk.pl nie prowadzi sprzedaży detalicznej i nie jest sklepem internetowym.

Domena pronadruk.pl jest platformą służącą przedstawieniu oferty usług firmy „Sato” oraz komunikacji.

I. Warunki wstępne.

1. Wszystkie zamówienia oraz dostawy realizowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego przez firmę „Sato” Justyna Rogacka właściciela domeny pronadruk.pl

2. Warunki wskazane przez Zamawiającego w jego zamówieniach będą realizowane wyłącznie po pisemnej akceptacji przez firmę Sato

II. Oferty i zamówienia.

1. Oferta zamieszczona na stronie firmy „Sato” Justyna Rogacka www.pronadruk.pl stanowi zaproszenie współpracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

2. Zawarcie umowy następuje przez złożenie pisemnego zamówienia i po pisemnym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji przez firmę „Sato”.

3. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej drogą mailową

4. Zamówienie musi zwierać:

  • 5.1. dokładną nazwę Zamawiającego
  • 5.2. dokładny adres
  • 5.3. numer NIP ( w przypadku firm )
  • 5.4. numer telefonu, adres mailowy
  • 5.5 adres wysyłkowy jeśli jest inny niż adres wskazany w zamówieniu

5. Osoba podpisująca zamówienie musi posiadać upoważnienie do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Zamawiającego.

6. W zamówieniu należy szczegółowo podać i opisać zamawiany towar, w szczególności przesłać poprawne pliki w celu znakowania towaru.

7. Firma „Sato” zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia, jeżeli nie ma faktycznej możliwości jego realizacji ze względu na brak asortymentu u dostawcy lub możliwości wykonania znakowania.

8. Zakupiony przez Zamawiającego towar pozostaje własnością firmy „Sato” Justyna Rogacka do momentu całkowitego uregulowania płatności za ten towar.

9. Płatności za złożone zamówienia dokonywane są z góry, po dokonaniu opłaty firma „Sato” Justyna Rogacka przystępuje do realizacji .

10. Zamówienie jest ważne przez 5 dni od dnia wystawienia, jeśli w tym czasie nie zostanie przekazane do realizacji zamówienie jest automatycznie anulowane.

11. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Zamawiającego postanowień zawartych w „Warunkach współpracy „Sato” Justyna Rogacka chyba, że ustalono inaczej na piśmie.

III. Ceny.

1. Ceny opublikowane na stronie internetowej nie obejmują podatku od towarów i usług (VAT) w należnej wysokości, zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa, obowiązujący podatek VAT należy doliczyć do faktury w dniu jej wystawienia.

2. Ceny produktów nie obejmują:

  • kosztów zdobienia (nadruku, tłoczenie, haftu, grawerowania)
  • kosztów przygotowalni,
  • kosztów opakowania i przesyłki.

3. Ceny opublikowane na stronie internetowej muszą zostać potwierdzone przez firmę „Sato” w pisemnym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.

IV. Rezygnacja z zamówienia.

1. Nie ma możliwości rezygnacji z zamówionego towaru w przypadku zakupienia towaru ściśle na potrzeby produkcyjne dla Zamawiającego .

3. Nie ma możliwości rezygnacji z zamówionego towaru w przypadku towaru oznakowanego na życzenie Zamawiającego.

V. Opakowanie.

1. Towar sprzedawany jest wyłącznie w opakowaniach zbiorczych ( kartony, foliopaki).

2. Na specjalne życzenie Klienta towar jest pakowany jednostkowo, za dodatkową opłatą.

VI. Dostawa.

1. Zakupiony towar jest wysyłany za pośrednictwem firm transportowych lub kurierskich na koszt Zamawiającego.

2. Termin dostawy zamówionych towarów określony przez firmę Sato w pisemnym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji jest terminem orientacyjnym i nie należy traktować go jako ostatecznego, termin dostawy liczony jest od daty pisemnego otrzymania zamówienia wraz z akceptacją wizualizacji oraz potwierdzenia zapłaty za zamówienie. W przypadku zdarzeń losowych zastrzegamy sobie prawo możliwości zamiany terminu, o której Zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany.

3. Firma Sato zastrzega sobie prawo do dostarczenia +/- 5% zamówionej ilości towarów, jak również możliwość dostaw częściowych, chyba że wymóg dostawy całościowej wynika jednoznacznie z treści zamówienia lub umowy.

4. W przypadku zamówień niezgodnych z ilościami towarów z zamówieniem firma Sato zastrzega sobie możliwość dostosowania zamawianych ilości do minimalnych ilości towaru w opakowaniu oraz wystawienia stosownych faktur uwzględniających ilość faktycznie wysłanego towaru.

5. Firma Sato ponosi odpowiedzialność za zrealizowane zamówienia tylko do wysokości jego wartości.

7. Przyjmując towar od firmy transportowej lub kurierskiej, Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia stanu dostarczonych opakowań. W przypadku gdy opakowania są naruszone lub towar uległ uszkodzeniu w transporcie należy odnotować ten fakt na liście przewozowym lub innym stosownym dokumencie ( protokół ) podpisywanym w obecności przedstawiciela firmy transportowej lub kurierskiej w dniu dostawy oraz niezwłocznie powiadomić firmę Sato o tym fakcie do 3 dni roboczych.

Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane po przesłaniu protokołu szkody sporządzonego przez kuriera w dniu dostawy.

8. Kurier zgodnie z umową doręcza przesyłki w ciągu 2 dni roboczych od nadania.

9. W przypadku rezygnacji z odbioru nadanej przesyłki firma Sato może obciążyć Klienta kosztami zarówno przesyłki wysłanej jak i przesyłki zwrotnej.

VII. Płatności.

1. Zapłata należności za zamówiony towar następuje w sposób i w terminie wskazanym na fakturze proforma, jest to przedpłata zamówienia, chyba że strony uzgodniły w formie pisemnej inną formę płatności.

2. Przed rozpoczęciem realizacji zlecenia Zamawiający opłaca proformę w uzgodnionej wysokości.

3. Opłata proformy jest równoznaczna z jej zaakceptowaniem.

VIII. Reklamacje.

1. Zamawiający ma obowiązek sprawdzić, czy dostarczony towar jest zgodny z pisemnym potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.

2. W przypadku stwierdzenia niezgodności Zamawiający winien niezwłocznie poinformować o tym na piśmie firmę Sato. Powiadomienie takie nie może być wysłane później niż w 5 dniu od dnia odbioru zamówionego towaru.

3. W przypadku niezgodności dostawy firma Sato zobowiązana jest do uzupełnienia braków, naprawy albo wymiany wadliwych towarów w możliwie najszybszym terminie uzgodnionym z Zamawiającym uwzględniając dostępność towaru na magazynie Sprzedawcy i Producenta towaru, a w przypadku jego braku do zwrotu poniesionych kosztów do wysokości braków lub wadliwego towaru.

4. Firma Sato nie ponosi odpowiedzialności z tytułu różnicy pomiędzy kolorystyką towaru na stronie internetowej, na stronach Producentów i Dystrybutorów, folderach Producentów a rzeczywistym kolorem towaru będącego przedmiotem zamówienia, jak również z tytułu niewielkich różnic w odcieniach w obrębie zamówionego asortymentu.

5. Firma Sato Justyna Rogacka nie będzie akceptować roszczeń, dotyczących wyrównania szkód wynikłych z powstałej zwłoki w odbiorze towaru, niemożności wykonania dostawy, uchybień w realizacji zobowiązań umownych i prawnych oraz zaistnienia winy przy zawieraniu umowy, chyba że szkody te powstały wskutek umyślnej działalności firmy Sato.

7. Firma Sato informuje, że tolerancja rozmiarów odzież podawana jest w tabelach rozmiarowych producentów dostępnych na stronie producentów, domenie www.pronadruk.pl , mailowo w postaci załączników na prośbę Kupującego .W przypadku braku podanej tolerancji w tabeli rozmiarów odzieży tolerancja wynosi do 5%. Różnica rozmiarów mieszcząca się w tolerancji rozmiarowej nie jest podstawą do reklamacji.

IX. Znakowanie odzieży i gadżetów.

1. Materiały do znakowania należy przesyłać w plikach graficznych, w postaci wektorowej, Corel w wersji do 16 włącznie. Czcionki powinny być zamienione na krzywe, a kolorystyka opisana wg skali Pantone dla kolorów powlekanych. Wytyczne znajdują się na stronie www.pronadruk.pl

2. Dodatkowe prace nad przesłanymi materiałami (obróbka logo, wprowadzanie zmian, itp. ) wyceniane będą według cennika lub indywidualnie wg stawki godzinowej gdzie 1h = 70 zł/netto .

3. Firma Sato przed przystąpieniem do znakowania produktu przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt zdobienia wraz z wizualizacją.

4. Na życzenie zamawiającego istnieje możliwość wykonania odpłatnie próbnego zdobienia produktu.

X. Umowne prawo odstąpienia.

1. Firmie Sato przysługuje w uzasadnionych przypadkach prawo odstąpienia w całości lub w części od wykonania pisemnie potwierdzonego przyjęcia zamówienia do realizacji, w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiło to potwierdzenie.

2. Z tytułu odstąpienia od wykonania pisemnie potwierdzonego przyjęcia zamówienia do realizacji, Zamawiającemu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze. Nie dotyczy to zwrotu zaliczki zapłaconej przez Zamawiającego, stosownie do postanowień art. 7.2. powyżej.

3. W przypadku odmowy Zamawiającego odbioru zamówionego towaru w terminie wskazanym w pisemnym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji lub innym uzgodnionym terminie, firma Sato Justyna Rogacka uprawniona jest do dochodzenia od Zamawiającego kary umownej będącej równowartością brutto zamówionego towaru, a Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty tej kary umownej. Zapłata kary umownej, nie pozbawia firmy Sato prawa dochodzenia uzupełniającego odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości faktycznie poniesionej szkody.

XI. Częściowe wykonanie zamówienia.

1. Firma SATO Justyna Rogacka zastrzega sobie prawo częściowego wykonania zamówienia lub wykonania zamówienia częściami, chyba że wymóg dostawy całościowej wynika jednoznacznie z treści zamówienia lub umowy.

2. W przypadku niewykonania przez SATO Justyna Rogacka zamówienia, Zamawiającemu przysługuje zwrot uiszczonej zaliczki, a w przypadku częściowego niewykonania przez firmę SATO zamówienia, Zamawiającemu przysługuje zwrot uiszczonej zaliczki w odpowiedniej części, o ile kwota wpłaconej zaliczki przewyższała wartość zrealizowanej części zamówienia. Z tego tytułu Zamawiającemu nie przysługują wobec firmy SATO. jakiekolwiek dalsze roszczenia odszkodowawcze.

3. W razie częściowego wykonania zamówienia lub umowy bądź też wykonania zamówienia lub umowy częściami, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty za każdorazowo zrealizowaną część zamówienia lub umowy.

XII. Ograniczenie odpowiedzialności.

1. Firma SATO nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej, której to działanie w konsekwencji doprowadzi do niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia. W szczególności firma SATO. nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku niedotrzymania terminu realizacji zamówienia lub za szkody powstałe w wyniku wystąpienia różnicy pomiędzy kolorystyką towarów wskazanych w Katalogu , a kolorystyką towarów będących przedmiotem zamówienia.

2. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia zamówionych towarów przechodzi na Zamawiającego z chwilą ich wydania Zamawiającemu lub wydania firmie transportowej lub kurierskiej.

XII. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

1. Firma SATO nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady zamówionych towarów.

2. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, jeżeli firma SATO. zataił podstępnie wadę towaru.

3. Firma SATO nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody będące następstwem wystąpienia jakiejkolwiek wady.

XIV. Prawa autorskie.

1. Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie wykonanych przez firmę SATO towarów w materiałach reklamowych oraz jako próbek możliwości technicznych firmy SATO co do jakości znakowania.

2. Firma SATO ma prawo do umieszczania w swoich materiałach reklamowych informacji o wykonaniu usługi dla Zamawiającego, o ile podpisane umowy nie mówią inaczej.

3. Zamawiający oświadcza, że nabył i posiada autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do wszelkich treści (znaków towarowych) na obszarze oraz polach eksploatacji pozwalających, zgodnie z prawem, na ich umieszczanie na towarach w sposób określony w zamówieniu lub umowie oraz że są one wolne od wszelkich wad prawnych i nie naruszają praw osób trzecich oraz nie stanowią czynu nieuczciwej konkurencji. Zamawiający ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność odszkodowawczą (w przypadku podniesienia wobec firmy SATO jakichkolwiek roszczeń przez osoby trzecie w związku z towarami, Zamawiający zobowiązuje się zaspokoić te roszczenia bezpośrednio, bądź też zwrócić firmie SATO równowartość kwot i lub innych świadczeń, jakie firma SATO musiała spełnić celem zaspokojenia osób trzecich; Zamawiający odpowiada również za poniesione przez firmę SATO koszty procesu).

4. Zamawiający upoważnia niniejszym firmę SATO do wykonywania autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych, o których mowa w powyżej, w pełnym zakresie, w jakim przysługują jej te prawa, tylko i wyłącznie dla celów realizacji zamówienia lub umowy.

5. Wszystkie przygotowane i opracowane przez firmę SATO projekty towarów należą do firmy SATO Justyna Rogacka i nie mogą być kopiowane lub powielane jak również nie mogą być one przekazywane innym podwykonawcom bez pisemnej zgody firmy SATO.

XV. Rozstrzyganie sporów.

1. Ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby SATO Justyna Rogacka.

XVI. Postanowienia końcowe.

1. Wszelkie zmiany odnoszące się do powyższych warunków wymagają formy pisemnej oraz akceptacji obu stron pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nie uregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Składający zamówienie w firmie SATO Justyna Rogacka przyjmuje powyższe ustalenia, o ile nie zostało ustalone inaczej.

XVII. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych” lub „RODO”), informujemy w jaki sposób wykorzystujemy, przekazujemy i chronimy dane osobowe naszych Użytkowników.

Administratorem danych osobowych jest SATO Justyna Rogacka

Adres: : 241-948 Piekary Śląskie, ul. Mała 3

wpisana do CEIDG

REGON: 240490828, NIP: 6451413351

e-mail: biuro@pronadruk.pl , nr tel. +48 791 346 574

Zbieramy tylko niezbędne dane do realizacji określonych celów.

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja zamówienia, marketing swoich produktów i usług, uzasadniony interes administratora, tj. wykazanie prawidłowej realizacji zamówienia, na potrzeby ewentualnych zwrotów i reklamacji. W stosunku do pozostałych celów podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda.

W jaki sposób komunikujemy się z Tobą?

Wysyłamy do Ciebie informacje drogą mailową – w formie newsletterów lub ofert handlowych bezpośrednio od naszego Działu Sprzedaży, sms’ową oraz pocztą tradycyjną.

Czy mam dostęp do moich danych osobowych?

Tak, masz dostęp do wglądu i zmiany swoich danych osobowych.

Do kiedy będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Dane przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody będziemy przetwarzać do czasu odwołania zgody. Jeśli dane przetwarzane będą na podstawie prawnie uzasadnionego celu administratora to dane będą przetwarzane do momentu wniesienia sprzeciwu lub do wyczerpania celu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Dane przetwarzane w celu realizacji zamówienia będą przetwarzane przez okres realizacji zamówienia oraz do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z zamówienia.
Czy będziemy udostępniać Twoje dane osobowe innym firmom?

Dane zostaną udostępnione tylko tym podmiotom, które są niezbędne w realizacji naszych celów oraz podmiotom wspierającym nas czyli: usługi płatnicze, kurier, poczta, dochodzenie należności.Twoje dane nigdy nie zostaną udostępnione innym podmiotom handlowym.
Jeśli ma Pani/Pan jakieś pytania lub jeśli chce Pani/Pan zmienić zakres przetwarzanych przez nas danych, w tym wnieść sprzeciw i/lub cofnąć swoją zgodę, prosimy o wysłanie wiadomości na adres e-mail: biuro@pronadruk.pl
Gdzie możesz złożyć skargę?

Skargi można kierować w chwili obecnej do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).